Přijímáme objednávky na rok 2024

Velké slevy pro větší skupiny na 3 a více dní až 15%.

Objednat

Přijímáme objednávky na rok 2024

Velké slevy pro větší skupiny na 3 a více dní až 15%.

Objednat

Hlavní strana

Půjčovní řád vodáckého výletu Půjčovny lodí Berounka a Sázava.

Půjčovní řád vodáckého výletu.

Základní ustanovení:

Vodácké výlety zajišťuje Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o, dále jen pronajimatel.

Výdej a vrácení zapůjčeného materiálu:

- Výdej se řídí místem a časem sjednaným na objednávce vodáckého výletu. Bez předchozího souhlasu nelze místo ani čas měnit. Na místě předání nebo převzetí můžeme čekat maximálně 30 minut po sjednané době.

- Pro převzetí vybavení je nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas!!! Bez těchto dokladů nemůže být materiál vydán.

- Drobný vodácký materiál (pádla, vesty, neopreny, barely) je možno si vyzvednout po předchozím projednání též v kanceláři VaTC HONZA, s.r.o., na adrese Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5.

Změny zahájení a ukončení vodáckého výletu:

V ceně vodáckého výletu je jedna jízda na začátku výletu a jedna při jeho ukončení. Další jízdy v případě dílčího předávání nebo vracení lodí a vodáckého materiálu jsou účtovány s příplatkemNa  Sázavu činí příplatek za další jízdu 500 Kč, další řeky účtujeme podle ujetých km sazbou 12 Kč /km.

Zahájení vodáckých výletů:

-          Bezúplatně provádíme změnu zahájení vodáckého výletu nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem.

-          Změnu vám provedeme s ohledem na náš již hotový rozvozový plán pro daný den.

-          Ve lhůtě 24-1 hodina před plánovaným zahájením, účtujeme manipulační poplatek za provedenou změnu 200,- Kč.

-          Pozdější změny jsou s ohledem na rozvozový plán účtovány formou čekání (100 Kč/hodina), pokud rozvozový plán čekání neumožňuje, je účtován nový závoz.

Ukončení vodáckých výletů: Často se vám stane, že přeceníte své síly a v průběhu výletu zjistíte, že nedojedete včas do plánovaného místa ukončení výletu.

-          Pro tyto účely můžete  využít  mobilní číslo 733 504 398.

-          O víkendech či svátcích je zřízena stálá služba na mobilních číslech 733 504 398, a to 9:00-19:00.

-          U jednodenních výletů si domluvíte případnou změnu s řidičem, který vám bude předávat lodě.

-          U dvoudenních a delších výletů je nutné řešit případnou zněnu ukončení výletu co nejdříve.

-          Bezúplatně můžete nahlásit změnu místa nebo hodiny ukončení výletu do 16.00 hod., den před ukončením vodáckého výletu.

-          Ve lhůtě do hodiny před plánovaným ukončením, účtujeme manipulační poplatek za provedenou změnu 200,- Kč.

-          Pozdější změny jsou s ohledem na rozvozový plán účtovány formou čekání (100 Kč/hodina), pokud rozvozový plán čekání neumožňuje, je účtován nový závoz.

Stornopodmínky:

- Pronajímatel se zavazuje v případě objednávky a řádného uhrazení zálohy rezervovat vybraný předmět nájmu nájemci do sjednaného termínu. V případě, že nebude nájemní smlouva realizována z viny nájemce, vrátí pronajimatel nájemci zaplacené zálohy snížené o níže uvedené částky.
Základní stornopoplatek je 200,-Kč. Je-li objednávka měněna ve lhůtě kratší než třicet dní před započetím akce, činí stornopoplatek 20 % z jejího půjčovného za každou neodebranou loď, totéž platí i v případě, zkrátí-li nájemce výpůjční dobu. Ve lhůtě kratší než 10 dní činí stornopoplatek 50 % půjčovného. Při odstoupení od objednávky v den zahájení objednané služby, nebo v jejím průběhu činí stornopoplatek 100 % z celkové ceny stornovaných služeb nebo neodebraného vybavení.
- V měsících dubnu, květnu, září a říjnu účtujeme pouze základní stornopoplatek 200,- Kč při zrušení celé objednávky nejpozději den před jejím uskutečněním.
- Při zapůjčení 10 a více lodí je 10 % neodebraných lodí bez stornopoplatku.
- Shora uvedené poplatky za nerealizování nájemní smlouvy nebo služeb pro překážky na straně nájemce jsou na základě dohody obou smluvních stran považovány za smluvní pokutu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
- Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
- Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník) hradí škodu v plné výši nájemce.
- Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. Lodě vytahovat do dostatečné vzdálenosti od vody, nenechávat je na opuštěných místech a nenechávat pádla a vesty volně položené a lodě po každém vytažení z vody otočit dnem vzhůru.
- V případě porušení podmínek stanovených tímto Půjčovním řádem ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

Kauční poplatky:

Na lodě a kajaky kauce nevybíráme.

Návod k obsluze a zásady zacházení se zapůjčeným vodáckým vybavením:

- Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).
- Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
- Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kanoe Vydra Maku otevřená (sportovní turistická loď pro 2 osoby) a Tukan Maku (turistická loď až pro tři osoby) – do stupně WW2, Rotomod (turistická kanoe s vysokou stabilitou a zajištěná proti potopení) a nafukovací Pálava až do náročnosti WW2+, kanoe plastová zavřená (sportovní turistická loď pro 2 osoby) – do stupně WW3, kajak plastový, nafukovací Baraka, nafukovací Rio a nafukovací raft Colorado – WW3. Seakajak je určen pouze na netekoucí vodu (přehrady, rybníky, moře). Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
- Vodácké vesty slouží jako podpůrný prostředek a nezabrání utonutí. Vesta UNI (výtlak 8 kg) je vhodná pro turistické sjezdy do náročnosti WW2, vesta extrém (výtlak 10 kg) do náročnosti nad WW2. Dětské vesty slouží do náročnosti WW2. Vesty musí být řádně oblečené a mít zapnuté všechny přezky a dostatečně utažené popruhy.
- Na vestách je zakázáno sedět.
- Zapůčený barel nebo lodní pytel nezajistí stoprocentní ochranu cenných věcí po dobu jízdy na vodě.  Cennosti, telefony a další vybavení proto ukládejte před uložením do barelu nebo lodního vaku do speciálního k tomu určeného vodotěsného poudra. 
 
 

Poškození a ztráta materiálu:

- Pronajímatel bude účtovat nájemci i náklady na opravu zapůjčeného materiálu. U polyetylénových kánoí a kajaků se hradí nájemci opravy v případě zlomení celé lodi, proříznutí nebo proražení lodi o ostré předměty. Zavaření 1 dm2 stojí 100,- Kč. Pozor, nafukovací lodě (Pálava, Baraka, Rio, raft Colorado) nemají v bočních válcích přetlakové ventily, po vytažení z vody na slunce je nezbytné je ihned upouštět. Zalepit lze díry pouze do velikosti 10 cm, za takovou opravu účtujeme 150,- Kč, větší díry opravuje výrobce výměnným způsobem, oprava bude účtována podle skutečných nákladů.
- Při ztrátě kánoe, kajaku a jiného vybavení, nebo v případě poškození lodi, kdy se nevyplatí loď spravovat, účtujeme náhradu ve výši 80% hodnoty vybavení. Toto neplatí pokud má klient zaplacené "pojištění proti krádeži lodi".
- O každém poškození nebo ztrátě materiálu bude sepsán „Zápis o škodě“.

Nevrácení zapůjčeného materiálu:

- Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení. V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za vrácení zapůjčeného vybavení se považuje pouze písemné potvrzení vystavené pronajimatelem, na základě kterého přebírá pronajímatel zpět zapůjčené vybavení.
- Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal nebo dle písemné dohody.
- V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v podmínkách pro případ ztráty vybavení.

Platba pohledávek:

- Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu lodi, ztraceného nebo zničeného materiálu, popřípadě půjčovné na materiál ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní), zavazuje se uhradit pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které měsíčně činí 5 % z dlužné částky.